Archive of Mind

(
2016-19
)
<
1
/
2
3
>
Artwork Details
A large-scale long duration participatory performance / clay workshop accompanied by artist’s sound performance, unfolding sphere, 2016
Displayed at
Bangkok Art and Culture Centre

Some of her more recent works weave together culture, humanity, nature and cosmogony. Archive of Mind is such a work. It is a performative installation that depends on and transforms with the audience participation. The visitor, who is standing at a large table, is encouraged to mould balls from lumps of clay, while being surrounded by a sound performance of the artist's gurgling and clay balls rolling, called Unfolding Sphere. The rolling sound untangled a spherical geometry into a linear vibration embodying a horizontal trajectory, while the gurgling sound of water alludes to a vertical trajectory of traversing one's diaphragm. In aural form, the

work articulates a psychological geometry orbiting around these two axes. Each visitor's meditative and even spiritual moment becomes forever frozen in the finished clay balls, hence the title: Archive of Mind.

ผลงานล่าสุดของเธอบางชิ้นร้อยเรียงวัฒนธรรม มนุษยชาติ ธรรมชาติและทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล เข้าด้วยกัน Archive of Mind เป็นตัวอย่างหนึ่ง งานจัดวางเชิงการแสดงนี้ขึ้นอยู่กับและปรับเปลี่ยนตามการรับรู้ของผู้ชมงาน เธอเชื้อเชิญให้ผู้ชมงานซึ่งยืนอยู่ที่โต๊ะขนาดใหญ่ใช้ก้อนดินปั้นลูกบอลท่ามกลางงานการแสดงทางเสียงของศิลปินที่ส่งเสียงโครกครากและกลิ้งลูกบอลไปมาที่ชื่อ Unfolding Sphere เสียงกลิ้งเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตทรงกลมให้กลายเป็นเส้นแรงสั่นสะเทือนซึ่งเป็นตัวแทนของวิถีในแนวราบในขณะที่เสียงโครกครากของน้ำแสดงนัยของวิถีแนวตั้งของการข้ามผ่านกระบังลม ในรูปแบบเสียงงานนี้แสดงรูปเรขาคณิตทางจิตวิทยาที่โคจรรอบแกนทั้งสอง ช่วงเวลาที่ผู้ชมงานแต่ละคนใช้สมาธิหรือแม้แต่ใช้จิตวิญญาณนี้แช่แข็งไปตลอดกาลในลูกบอลที่เขาปั้นเสร็จ เป็นที่มาของชื่องานที่ว่า Archive of Mind